BAN CHẤP HÀNH CÔNG ĐOÀN

– Chủ tịch Công Đoàn:  Tưởng Lê Ngọc Ánh – Phó chủ tịch Công Đoàn: Phạm Thị Huyền