BAN CHẤP HÀNH CÔNG ĐOÀN

– Chủ tịch Công Đoàn:  Nguyễn Thị Phương – Phó chủ tịch Công Đoàn: Nguyễn Bảo Liên